The river Avon burst its banks, near Stratford upon avon... - Paul Box, PB707064.jpg