Sahaviriya Steel Industries (SSI) UK CEO Phil Dryden. SSI... 27 Sep 2011, Mark Pinder - mp27091109.jpg

Sahaviriya Steel Industries (SSI) UK CEO Phil Dryden. SSI... 27 Sep 2011, Mark Pinder - mp27091109.jpg