Refrigerator beached amoungst the devastation, Soma Port... - Kobayashi Masanori, KM110301.jpg

Refrigerator beached amoungst the devastation, Soma Port... - Kobayashi Masanori, KM110301.jpg