Kite surfer above the waves. - Paul Box, PB401q23.jpg