International kite festival, Bristol. 05 Sep 2004, Paul Box - PB410108.jpg

International kite festival, Bristol. 05 Sep 2004, Paul Box - PB410108.jpg