Beggar eating. Mumbai, India - Jess Hurd, jj0401i90.jpg

Beggar eating. Mumbai, India - Jess Hurd - 2004-01-23
 
 
powered by infradox.com