PCS Samba Band, National Demonstration for Palestine, London 11 May 2019, Jess Hurd - jj1905082.jpg

PCS Samba Band, National Demonstration for Palestine, London 11 May 2019, Jess Hurd - jj1905082.jpg