London Mayor Sadiq Khan, faith leaders and politicians... 15 Mar 2019, Jess Hurd - jj1903125.jpg

London Mayor Sadiq Khan, faith leaders and politicians... 15 Mar 2019, Jess Hurd - jj1903125.jpg