Brits hairdressing and Polish shop, Stratford upon Avon,... 14 Nov 2016, John Harris - J1611158.jpg

Brits hairdressing and Polish shop, Stratford upon Avon,... 14 Nov 2016, John Harris - J1611158.jpg