Waitrose supermarket, Stratford-upon-Avon, Warwickshire 15 Sep 2016, John Harris - J1609WT018.jpg

Waitrose supermarket, Stratford-upon-Avon, Warwickshire 15 Sep 2016, John Harris - J1609WT018.jpg