Tucson, Arizona, USA Mexican Border, Tucson Samaritans... 18 Apr 2017, Jim West - JW1704497.jpg

Tucson, Arizona, USA Mexican Border, Tucson Samaritans... 18 Apr 2017, Jim West - JW1704497.jpg