The river Avon burst its banks, near Stratford upon avon,... 21 Jul 2007, Paul Box - PB707064.jpg

The river Avon burst its banks, near Stratford upon avon,... 21 Jul 2007, Paul Box - PB707064.jpg