Save The NHS. Hospital patents join Nurses, Liverpool.... 10 Feb 1988, John Harris - J8802SH6.JPG

Save The NHS. Hospital patents join Nurses, Liverpool.... 10 Feb 1988, John Harris - J8802SH6.JPG