Salt Lake City, Utah - The Salt Lake Temple of the Church... 14 Nov 2014, Jim West - JW1501260.jpg

Salt Lake City, Utah - The Salt Lake Temple of the Church... 14 Nov 2014, Jim West - JW1501260.jpg