Salt Lake City, Utah - Joseph Smith, founder of the Church... 14 Nov 2014, Jim West - JW1501265.jpg

Salt Lake City, Utah - Joseph Smith, founder of the Church... 14 Nov 2014, Jim West - JW1501265.jpg