RMT rail strike, pickets, Leamingtom Spa Railway Station.... 27 Jul 2022, John Harris - J2207581.jpg

RMT rail strike, pickets, Leamingtom Spa Railway Station.... 27 Jul 2022, John Harris - J2207581.jpg