Pro-democracy meeting, Yuzhen Park, Sofia, Bulgaria 1989.... 25 Nov 1989, Melanie Friend - MF2009c136.jpg

Pro-democracy meeting, Yuzhen Park, Sofia, Bulgaria 1989.... 25 Nov 1989, Melanie Friend - MF2009c136.jpg