Poundland shop, Stratford upon Avon, Warwickshire 30 Mar 2017, John Harris - J1703258.jpg

Poundland shop, Stratford upon Avon, Warwickshire 30 Mar 2017, John Harris - J1703258.jpg