Polish refugee children eating bananas in a west London... 15 Feb 1958, Roger Mayne - RARM5809.jpg

Polish refugee children eating bananas in a west London... 15 Feb 1958, Roger Mayne - RARM5809.jpg