Mr Jaspal Singh, Chief Executive, ComfortDelGro UK. London. 19 Jan 2012, Jess Hurd - jj120643.jpg

Mr Jaspal Singh, Chief Executive, ComfortDelGro UK. London. 19 Jan 2012, Jess Hurd - jj120643.jpg