Mr Jaspal Singh Chief Executive ComfortDelGro UK. London. 19 Jan 2012, Jess Hurd - jj120639.jpg

Mr Jaspal Singh Chief Executive ComfortDelGro UK. London. 19 Jan 2012, Jess Hurd - jj120639.jpg