Kenneth Kaunda, President of Zambia, press conference London 26 Mar 1983, NLA - NLA2009046.jpg

Kenneth Kaunda, President of Zambia, press conference London 26 Mar 1983, NLA - NLA2009046.jpg