Jim Piace MP visiting a dairy farm, Taverner Farm in... 10 Nov 2010, John Harris - J1011AM21.jpg

Jim Piace MP visiting a dairy farm, Taverner Farm in... 10 Nov 2010, John Harris - J1011AM21.jpg