Japanese conductor Seiji Ozawa, Royal Festival Hall,... 06 Jun 1967, Patrick Eagar - RAPE6727.jpg

Japanese conductor Seiji Ozawa, Royal Festival Hall,... 06 Jun 1967, Patrick Eagar - RAPE6727.jpg