Ford Dagenham car plant 01 Sep 1999, Jess Hurd - JJ9909C1.JPG

Ford Dagenham car plant 01 Sep 1999, Jess Hurd - JJ9909C1.JPG