Flooded farmland around the River Severn flood plain,... 06 Jan 2014, John Harris - J1401003.jpg

Flooded farmland around the River Severn flood plain,... 06 Jan 2014, John Harris - J1401003.jpg