Flooded car park, Stratford upon Avon, Warwickshire 15 Nov 2019, John Harris - J1911GE91.jpg

Flooded car park, Stratford upon Avon, Warwickshire 15 Nov 2019, John Harris - J1911GE91.jpg