Farm animals, Bisham Abbey, Barlow 21 Sep 2016, Jess Hurd - jj1701i045.jpg

Farm animals, Bisham Abbey, Barlow 21 Sep 2016, Jess Hurd - jj1701i045.jpg