Cambodian refugee, Phanat Nikhom Transit Centre, Thailand,... 03 Sep 1983, Masanori Kobayashi - MKASI009.JPG

Cambodian refugee, Phanat Nikhom Transit Centre, Thailand,... 03 Sep 1983, Masanori Kobayashi - MKASI009.JPG