Blacksmith fitting a horseshoe, Asenovgrad, Bulgaria 1989 30 Nov 1989, Melanie Friend - MF2009c144.jpg

Blacksmith fitting a horseshoe, Asenovgrad, Bulgaria 1989 30 Nov 1989, Melanie Friend - MF2009c144.jpg