Beggar eating. Mumbai, India 23 Jan 2004, Jess Hurd - jj0401i90.jpg

Beggar eating. Mumbai, India 23 Jan 2004, Jess Hurd - jj0401i90.jpg