Athens, Greece, Syriza Party MP, Zoe Konstantopoulou... 01 Nov 2012, Socrates Baltagiannis - SBA2112379.jpg

Athens, Greece, Syriza Party MP, Zoe Konstantopoulou... 01 Nov 2012, Socrates Baltagiannis - SBA2112379.jpg