Athens, Greece: Alexis Tsipras, Syriza talking to striking... 18 Sep 2013, Socrates Baltagiannis - SBA2112261.jpg

Athens, Greece: Alexis Tsipras, Syriza talking to striking... 18 Sep 2013, Socrates Baltagiannis - SBA2112261.jpg